E.M.T.

Reglament del servei dels transports col·lectius urbans del Palma

(Publicat al BOIB núm. 14 de 27.01.2007)

Disposicions generals

Article 1r. Objecte i naturalesa

1. El Servei de Transport terrestre Col·lectiu Urbà de Viatgers al municipi de Palma al qual es refereixen les disposicions d'aquest Reglament, previst per atendre les necessitats de desplaçament dels ciutadans als art. 4.1.a, 25.2.ll i 26.1.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, és el que es presta amb caràcter obligatori amb vehicles automòbils o altres mitjans de locomoció de tracció pròpia amb capacitat superior a 9 places, incloent-hi la del conductor, especialment concebuts, construïts i condicionats per al transport de persones, a l'emplaçament i amb el nombre de places que estiguin autoritzats, tant d'assegut com de dret.

2. D'acord amb la seva natura, l'esmentat servei és de caràcter públic i es du a terme mitjançant retribució econòmica.

3. El servei públic de transport que es presti, tant en línia ordinària com especial, està destinat a tota persona que aboni el preu del títol de transport, compleixi les disposicions vigents i compti amb els requisits que aquestes exigeixen, sense altra excepció o limitació que les condicions i les obligacions que la legislació vigent en la matèria o el present Reglament assenyalin.

Article 2n. Àmbit d'aplicació

1. El present Reglament és d'aplicació tant al transport públic regular de viatgers, permanent o d'ús general, dedicat a realitzar els desplaçaments de les persones per l'interior del terme municipal dins itineraris preestablerts i amb subjecció a calendaris i horaris prefixats, atenent necessitats de caràcter estable, com al transport temporal que atingui trànsits excepcionals o conjunturals de durada limitada, encara que es repeteixin periòdicament.

2. També és d'aplicació a qualssevol altres serveis i diferents tipus específics de transport públic de viatgers que es prestin amb els vehicles a què es refereix aquest Reglament, a l'interior del terme municipal, i que estiguin subjectes a la competència de l'Ajuntament.